Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.10.2021 14:57 WGK.6642.1.1362.2021 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w trybie § 31-33 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
18.10.2021 12:01 WOŚ.6233.21.2020 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego o wydaniu decyzji
15.10.2021 15:09 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży (Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 40/2021 STAROSTY LUBLINIECKIEGO z dnia 12 października 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży).
15.10.2021 15:08 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży (Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 38/2021 STAROSTY LUBLINIECKIEGO z dnia 12 października 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży).
15.10.2021 11:01 Konsultacje projektu „Programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”
15.10.2021 10:31 WGK.6642.1.1589.2021 Powiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Łazy
13.10.2021 11:39 WIP.525.7.2021 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Rozwój i radość 2
13.10.2021 09:27 WB.6744.3.2021 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego z dnia 13 października 2021 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
12.10.2021 14:26 WGK.6642.1.1599.2021 Powiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
12.10.2021 14:21 WGK.6642.1.1408.2021 Powiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
06.10.2021 14:13 WGK.6642.1.556.2021 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
06.10.2021 13:10 PO.ZUZ.5.4210.551.2021.MM Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji-pozwolenia wodnoprawnego
29.09.2021 14:59 Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Lublińcu w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
29.09.2021 14:59 Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej, opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert
24.09.2021 08:24 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu nr 29 o powierzchni 12,40 m² położonego w Lublińcu, w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych przy ulicy Sobieskiego 9, stanowiącego własność Powiatu Lublinieckiego
10.09.2021 12:22 Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu
31.08.2021 14:54 WGM.6853.0068.2020 Ogłoszenie Starosty Lublinieckiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
11.08.2021 14:00 Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany Ośrodek Szkolenia Kierowców za I półrocze 2021 roku.
30.07.2021 09:26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (Załącznik do uchwały nr 742/CXLIV/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu)
23.07.2021 11:52 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego (Załącznik do uchwały nr 736/CXLIII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży)

1 2 3 4 5 6 następna