Deklaracja Dostępności

­

Deklaracja dostępności


Wstęp Deklaracji

Starostwo Powiatowe w Lublińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 34 351 05 00
Faks: +48 34 351 05 11
E-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
Adres korespondencyjny: ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część informacji zamieszczonych w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są uchwały Rady Rady, uchwały Zarządu Powiatu, ogłoszenia, oświadczenia majątkowe,
 • nagrania wideo z transmisji sesji Rady Powiatu nie posiadają audiodeskrypcji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę,
 • istnieje możliwość podwyższenia kontrastu (czarne tło, żółte litery),
 • istnieje możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • widoczny jest focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • przygotowana została mapa strony,
 • odnośniki posiadają odpowiednie wyróżnienie.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową prosimy o kontakt z Panem Mirosławem Włodarczykiem, adres poczty elektronicznej m.wlodarczyk@lubliniec.starostwo.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 34 351 05 17.


Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilna chodzi,
 • sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Starostwo Powiatowe w Lublińcu zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Starostwo Powiatowe w Lublińcu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowego w Lublińcu pracuje w dwóch lokalizacjach:

 1. Przy ul. Paderewskiego 7 w Lublińcu - siedziba główna:

  Budynek Starostwa Powiatowego w Lublińcu
  • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

   Do budynku prowadzą 3 wejścia: główne od ul. Paderewskiego, boczne od ul. Oświęcimskiej od strony banku PKO oraz tylne od strony Urzędu Skarbowego.

   Do wejścia głównego od ul. Paderewskiego oraz bocznego ul. Oświęcimskiej od strony banku PKO prowadzą schody.

   Starostwo Powiatowe nie posiada podjazdu do wejścia głównego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

   Starostwo powiatowe od wejścia głównego od ul. Paderewskiego posiada dzwonek dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, który umożliwia powiadomienie odpowiedniego pracownika.

   Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

  • Opis dostępności korytarzy, schodów, wind.

   Wejście na parter i piętro umożliwia schodołaz (dla wózków standardowych).

   Brak windy w budynku.

  • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

   Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze oraz pierwsze piętro i pomieszczenia na piętrze, które można pokonać za pomocą schodołazu (dla wózków standardowych).

  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

   Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych tuż przy wejściu głównym. Aby skorzystać z wyznaczonego miejsca należy posiadać kartę parkingową wydawaną przez powiatowego orzecznika o stopniu niepełnosprawności.

  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

   Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej obsługi tłumacza migowego po uprzednim powiadomieniu (co najmniej 3 dni) i umówieniu wizyty klienta, w godzinach pracy urzędu: 7:30-15:30.

   Zgłoszenie to może być dokonane w następującej formie:
   - e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl,
   - fax: (34) 35-10-511,
   - tel. (34) 35-10-500 (korzystając z pomocy osoby przybranej),
   - wniosek złożony w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublińcu (pok. 6) ul. Paderewskiego.

   Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika Kancelarii o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową - pracownik schodzi do klienta i udziela informacji tuż przy wejściu do budynku. 
 2. Przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu (budynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych):

  Powiatowe Centrum Usług Społecznych
  • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

   Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od ul. Sobieskiego oraz drugie wejście z tyłu budynku.

   Do wejścia głównego od ul. Sobieskiego prowadzą schody oraz platforma do przemieszczania osób niepełnosprawnych, która znajduję się przy schodach.

   Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

  • Opis dostępności korytarzy, schodów, wind.

   Wejście na parter dla osób na wózkach umożliwia podjazd znajdujący się przy schodach.

   W budynku znajduje się winda.

  • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

   Dla osób na wózkach dostępny jest każdy korytarz.

  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

   Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych tuż przy wejściu głównym. Aby skorzystać z wyznaczonego miejsca należy posiadać kartę parkingową wydawaną przez powiatowego orzecznika o stopniu niepełnosprawności.

  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

   Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej obsługi tłumacza migowego po uprzednim powiadomieniu (co najmniej 3 dni) i umówieniu wizyty klienta, w godzinach pracy urzędu: 7:30-15:30.

   Zgłoszenie to może być dokonane w następującej formie:
   - e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl,
   - fax: (34) 35-10-511,
   - tel. (34) 35-10-500 (korzystając z pomocy osoby przybranej),
   - wniosek złożony w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublińcu (pok. 6) ul. Paderewskiego.

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.