Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2021 08:17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (Załącznik do uchwały Nr 597/CXV/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2020 r.)
04.01.2021 12:05 WGK.6642.1.1489.2020 Powiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
17.12.2020 12:19 Wybór oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w powiecie
11.12.2020 12:45 WRSZ.8023.40.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2021 roku
10.12.2020 14:03 WB.6740.1.1.2020 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego WB.6740.1.1.2020 z dnia 10 grudnia 2020r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
26.11.2020 14:27 WGK.6642.1.598.2020 P​owiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
25.11.2020 14:08 Zawiadomienie Starosty Lublinieckiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali w obrębach Lubsza i Kamienica w gminie Woźniki
09.11.2020 13:16 PO.RUZ.4210.208m.2020.BS.12 Obwieszczenie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zawiadamia, że w dniu 05.11.2020 r. wydał decyzję znak: PO.RUZ.4210.208m.2020.BS.11 dla spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika, obejmującą pozwolenie wodnoprawne (...)
06.11.2020 08:58 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do uchwały Nr 515/XCIX/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 14 października 2020 r.)
27.10.2020 14:13 GL.RUZ.4210.153m.2020.PP/TS Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu na wniosek Spółki Akcyjnej PERN postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Bazy Paliw nr 3 w Boronowie, istniejącym wylotem do rzeki Boronowski w km 10+267 (...)
20.10.2020 11:24 WKP.520.5.2020 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
01.10.2020 14:15 Krajowe ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20 - dnia 6-go października 2020 r., zawyją syreny
11.09.2020 10:06 Zarządzenie Nr 41/2020 Starosty Lublinieckiego z dnia 10 września 2020 roku w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
04.09.2020 11:12 GL.ZUZ.3.4210. 202m. 2020.BS Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wydaniu decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych, dla potrzeb realizacji inwestycji: budowy drogi gminnej - ulicy Mieszka I w miejscowości Koszęcin
28.08.2020 15:15 PO.ZUZ.5.4210.238m.2020.AK Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód w istniejącym zbiorniku wodnym "Olszynka" na budowli piętrzącej zlokalizowanej w km 4+918 cieku Olszynka w miejscowości Olszyna
07.08.2020 09:01 GL.ZUZ.3.4210. 202m. 2020.BS Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych, w ramach inwestycji odwodnienie obiektu budowlanego: drogi gminnej ul. Mieszka I w Koszęcinie, w zakresie wskazanym w obwieszczeniu
04.08.2020 14:54 Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany Ośrodek Szkolenia Kierowców za I półrocze 2020 roku.
29.07.2020 14:36 WRSZ.8023.3.2.2020 Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.
27.07.2020 14:30 Zawiadomienie o wznowieniu/wyznaczeniu punktów granicznych, ustaleniu granic działek ewidencyjnych i przyjęciu granic do podziału nieruchomości
27.07.2020 14:26 Zawiadomienie o wznowieniu/wyznaczeniu punktów granicznych, ustaleniu granic działek ewidencyjnych i przyjęciu granic do podziału nieruchomości

1 2 3 4 5 6 następna