Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.06.2019 14:45 WKP.525.16.2019 Oferta Ludowego Klubu Sportowego "RUCH", na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. Powiatowy Turniej "Oldboy" w Kochanowicach.
25.06.2019 15:02 WK.7135.14.2019 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
21.06.2019 12:52 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego
18.06.2019 14:23 WKP.525.15.2019 Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice w Województwie Śląskim na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, pn. "RODZINNY RAJD ROWEROWY".
14.06.2019 12:42 Ogłoszenie o możliwości odbioru wyciągów z Uproszczonego Planu Urządzania Lasu zawierającego zadania gospodarcze dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych w gminie Ciasna
11.06.2019 08:00 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
06.06.2019 08:32 Ogłoszenie Starosty Lublinieckiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lublińcu
04.06.2019 11:22 Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag
03.06.2019 15:26 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali w obrębach: Lubsza i Kamienica w gminie Woźniki.
31.05.2019 07:48 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Lublińcu Nr 124/XXIII/2019 z dnia 15 maja 2019 roku)
24.05.2019 14:18 Powiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o czynnościach wznowienia znaków granicznych działki nr 858/105 z działkami nr 118 i 275/106 położonych na karcie mapy 3 obręb Gwoździany
23.05.2019 10:37 PO.ZUZ.5.421.834.2018.KM Obwieszczenie o wydaniu decyzji Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w sprawie dotyczącej postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Gminy Boronów z siedzibą przy ul. Dolnej 2, 42-283 Boronów, a reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Rafała Golaś, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
22.05.2019 12:45 Powiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o czynnościach wznowienia znaków granicznych działki nr 858/105 z działkami nr 118 i 275/106 położonych na karcie mapy 3, Obręb Gwoździany, Gmina Pawonków, Powiat Lubliniecki.
17.05.2019 14:05 GL.ZUZ.3.421.3.186.2018.BS Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu informuje, o wydaniu decyzji znak GL.ZUZ.3.421.3.186.2018.BS z dnia 23.04.2018 r., udzielającej Gminie Pawonków, pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne obejmujące wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bziniczki oraz do urządzeń wodnych - rowów drogowych, w ramach przedsięwzięcia: "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Pawonków", droga rowerowa na terenie gminy Pawonków odcinek Lisowice - Pawonków - Gwoździany - do granicy woj. śląskiego (etap 1,2,3,5,6,7,8), na odcinku od km projektowanego od 0+000 do km 10+416,5 o długości 10,4165 km
08.05.2019 14:12 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (działka nr 368/6, Karta mapy 1, Obręb Pawonków)
08.05.2019 13:19 WKP.525.14.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Turniej Piłki Nożnej im. Wiktora Zborowskiego”
06.05.2019 13:35 Obwieszczenie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu informuje o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Pawonków, pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne obejmujące wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bziniczki oraz do urządzeń wodnych - rowów drogowych (...)
06.05.2019 13:19 WKP.525.13.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Kampania prozdrowotna „Twoje TAK ma ZNACZENIE”
02.05.2019 09:25 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (Załącznik do uchwały Nr 100/XX/2019 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 16 kwietnia 2019 r.)
30.04.2019 14:21 WGM.6821.0232.2018 Decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 5299/661, na karcie mapy 2, obręb Boronów, stanowiącej współwłasność osób prywatnych w tym nieżyjącego Romana Pilarskiego, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu nr CZ1L/00034094/3 (nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym) polegającej na przebudowie istniejącej elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia przy ul. Wojska Polskiego w Boronowie

1 2 3 4 5 6 następna