Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.08.2020 08:50 GL.ZUZ.3.4210. 111m. 2020.BS Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wydaniu decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych, w ramach inwestycji pn. „Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów - Trzebinia wraz z infrastrukturą techniczną”, posiadającej status strategicznej inwestycji w sektorze naftowym
14.08.2020 08:35 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego
07.08.2020 14:59 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego
07.08.2020 09:01 GL.ZUZ.3.4210. 202m. 2020.BS Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych, w ramach inwestycji odwodnienie obiektu budowlanego: drogi gminnej ul. Mieszka I w Koszęcinie, w zakresie wskazanym w obwieszczeniu
04.08.2020 14:54 Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany Ośrodek Szkolenia Kierowców za I półrocze 2020 roku.
31.07.2020 12:29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do uchwały nr 436/LXXXV//2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 15 lipca 2020 r.)
29.07.2020 14:36 WRSZ.8023.3.2.2020 Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.
27.07.2020 14:30 Zawiadomienie o wznowieniu/wyznaczeniu punktów granicznych, ustaleniu granic działek ewidencyjnych i przyjęciu granic do podziału nieruchomości
27.07.2020 14:26 Zawiadomienie o wznowieniu/wyznaczeniu punktów granicznych, ustaleniu granic działek ewidencyjnych i przyjęciu granic do podziału nieruchomości
24.07.2020 15:23 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego (Załącznik do uchwały Nr 430/LXXXIV/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 8 lipca 2020 r.)
24.07.2020 15:18 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu nr 31 o powierzchni 22,20 m² położonego w Lublińcu, w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych przy ulicy Sobieskiego 9, stanowiącego własność Powiatu Lublinieckiego
10.07.2020 12:34 WGM.6840.0002.2013 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
10.07.2020 12:33 WGM.6821.0100.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
09.07.2020 15:23 WGK.6642.1.341.2020 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych
09.07.2020 15:20 WGK.6642.1.340.2020 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia granic do podziału
09.07.2020 14:13 GL.ZUZ.3.4210.111m.2020.BS Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych, w ramach inwestycji pn. „Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą techniczną”, posiadającej status strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, w zakresie wskazanym w obwieszczeniu
01.07.2020 14:52 ZG.0152.11.2020 Obwieszczenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie - dotyczy konsultacji społecznych reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych
01.07.2020 14:50 ZG.7212.3.2020 Nadleśnictwo Świerklaniec zaprasza do konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia lasów referencyjnych na gruntach w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Świerklaniec
30.06.2020 13:01 ZG.0152.11.2020.MS Obwieszczenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin - dotyczy konsultacji społecznych reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych
30.06.2020 12:55 WGK.6642.1.621.2019 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

1 2 3 4 5 6 następna