Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.04.2021 10:32 WIP.525.1.2021 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Zrób maskotkę”
12.04.2021 14:58 WGK.6642.1.346.2021 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
31.03.2021 12:38 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolneń wodnoprawnych
30.03.2021 13:40 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
30.03.2021 13:14 WB.6740.1.3.2020 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego WB.6740.1.3.2020 z dnia 30 marca 2021 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
29.03.2021 11:14 Dotacje dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Lublinieckiego w 2021 r.
11.03.2021 13:25 Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany Ośrodek Szkolenia Kierowców za II półrocze 2020 roku.
05.03.2021 08:39 Nieruchomość Skarbu Państwa przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych
01.03.2021 10:12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do uchwały Nr 646/CXXII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży)
01.03.2021 09:58 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych/przyjęcia granic
23.02.2021 13:01 WRSZ.006.1.2019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
11.02.2021 14:59 WRSZ.8023.40.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2021 roku
29.01.2021 08:20 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do uchwały Nr 610/CXVII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży)
29.01.2021 08:20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego (załącznik do uchwały Nr 613/CXVII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży)
29.01.2021 08:18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (załącznik do uchwały Nr 608/CXVII/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego znajdujących się w budynku położonym w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9)
26.01.2021 13:46 WOŚ.6233.21.2020 Obwieszczenie Starosty Lublinieckiego w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnego z wniosku INVADO Sp. z o.o., Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna w przedmiocie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów innych niż niebezpieczne
07.01.2021 08:17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (Załącznik do uchwały Nr 597/CXV/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2020 r.)
04.01.2021 12:05 WGK.6642.1.1489.2020 Powiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
17.12.2020 12:19 Wybór oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w powiecie
11.12.2020 12:45 WRSZ.8023.40.2020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2021 roku

1 2 3 4 5 6 następna