Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651), które wydane zostało na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) – z dniem 1 maja 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Lublińcu uruchomiona zostanie Elektroniczna Skrzynka Podawcza – „dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej", umożliwiająca obywatelom wnoszenie pism w wytypowanej sprawie bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.


Starostwo Powiatowe w Lublińcu Elektroniczną Skrzynkę Podawczą będzie realizować na platformie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) - https://www.sekap.pl - aby uzyskać dostęp należy wybrać zakładkę „Urzędy” –> „Powiaty” –> „Powiat Lubliniecki”.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa w sprawie przystąpienia Powiatu Lublinieckiego do projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)".
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lublińcu - ul. Paderewskiego 7
Informację opublikował:Mirosław Kowalik
Data publikacji:29.04.2009 14:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mirosław Kowalik
Data aktualizacji:29.04.2009 14:33