OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem
lokalu nr 31 o powierzchni 22,20 m² położonego w Lublińcu, w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych przy ulicy Sobieskiego 9,
stanowiącego własność Powiatu Lublinieckiego

 

Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu  nr 31, o powierzchni 22,20 m²,   położonego w Lublińcu w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych przy ulicy Sobieskiego 9,  zlokalizowanego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów  nr 3705/347, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1L/00006618/8, nr 3707/347, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1L/00003528/9 oraz działka nr 3718/348, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1L/00001601/1.

Przedmiotowy lokal znajduje się na II piętrze budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych i przeznaczony jest pod działalność usługowo-biurową.

Umowa najmu zostanie podpisana na okres 3 lat od dnia jej podpisania.

       

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu z tytułu najmu wynosi: 15,21 zł (netto) /1 m²

Do stawki czynszu osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Czynsz będzie zawierał wszelkie opłaty związane z wynajmem przedmiotowego lokalu, w tym opłaty za ogrzewanie, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, energię elektryczną oraz podatek od nieruchomości. Termin wnoszenia opłaty czynszu płatny będzie z góry bez osobnego wezwania do 10-go dnia każdego miesiąca.

Czynsz będzie podlegał waloryzacji jeden raz w roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, a dodatkowe opłaty waloryzowane będą o faktycznie poniesione wydatki roku poprzedniego. Czynsz wraz   z dodatkowymi opłatami waloryzowany będzie począwszy od dnia 01 stycznia 2021 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, I piętro, sala posiedzeń nr 28.

Przetarg polega na licytacji ceny wywoławczej stawki czynszu za najem 1 m² przedmiotowego lokalu.

 

Przystępujący do ww. przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 20 sierpnia 2020 roku wadium w wysokości 300,00 zł na konto Powiatu Lublinieckiego nr 88 1020 1664 0000 3702 0190 9332 – z dopiskiem: ,,wadium dot. przetargu na najem lokalu nr 31’’.

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. konto. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu z tytułu najmu.

Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Starostwa Powiatowego w Lublińcu, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy najmu lokalu w ustalonym miejscu i terminie.

 

W dniu przetargu należy przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty oferenta; w przypadku przedsiębiorców: dowód wpłaty wadium, informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Szczegółowych informacji związanych z przetargiem udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7 pok. 26 lub pod nr telefonu 34 3510 509 oraz 34 3510 537.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu nr 31 o powierzchni 22,20 m² położonego w Lublińcu, w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych przy ulicy Sobieskiego 9, stanowiącego własność Powiatu Lublinieckiego
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - ul. Paderewskiego 7
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.07.2020 15:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.08.2020 14:55