WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

W związku z uchwałą Zarządu Powiatu w Lublińcuz dnia 11 grudnia 2019 roku przeznacza się do oddania w najemPowiatowego Centrum Usług Społecznych w Lublińcu działce nr 3705/347, opisanej w księdzewieczystej CZ1L/00006618/8, na działcenr 3707/347, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00003528/9 i działce nr 3718/348, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00001601/1, oznaczonych na mapie 6,, stanowiące własność Powiatu Lublinieckiego, oznaczone numerami:

nr 45 (poprzednio 3.18) o pow. 1,9 m² – od 15.01.2020 r.

        nr 46 (poprzednio 3.12 i 3.15) o pow. 23,7  m² – od 15.01.2020 r.

 

z przeznaczeniem pod działalność usługowo-biurową.

Ustala  się  następujące, minimalne miesięczne stawki  czynszu  za  1 mpowierzchni lokalu z tytułu najmu lub dzierżawy lokali użytkowych wraz z dodatkowymi opłatami dla:

lokali znajdujących się na parterze III piętrze – 18,29 zł brutto (w tym podatek VAT).

W przypadku wynajmowania lokali, wydzierżawiania powierzchni użytkowych o łącznej powierzchni powyżej 30 m2, stawkę czynszu ustala się na drodze indywidualnych negocjacji, przy czym stawka czynszu nie może być niższa niż wskazana powyżej.

Czynsz będzie zawierał wszelkie opłaty związane z wynajmem przedmiotowych pomieszczeń, w tym opłaty za ogrzewanie, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, energię elektryczną oraz podatek od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat miesięcznie z góry bez osobnego wezwania do 10-go dnia każdego miesiąca.

Czynsz będzie podlegał waloryzacjijeden raz w roku w oparciu o wskaźnikwzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny,a dodatkowe opłaty waloryzowane będą o faktycznie poniesione wydatki rokupoprzedniego. Czynsz wraz z dodatkowymi opłatami waloryzowany będzie począwszyod dnia 1 stycznia 2021 r.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu na okres 21 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (załącznik do uchwały Nr 275/XLVII/2019 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 11 grudnia 2019 r.)
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Lublińcu - ul. Paderewskiego 7
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.12.2019 12:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.12.2019 13:00

Rejestr zmian dokumentu