Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, zapisanych w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego, położonych w Lublińcu przy ul. Orzechowej i ulicy Olchowej, oznaczonych numerami:

Lp.

Oznaczenie działki

Rodzaj użytków

Cena wywoławcza + VAT

1.

Działka nr 1915/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 600 m2

RIIIb – 158 m2

43.000,00 zł + 23% VAT

RIVa – 442 m2

2.

Działka nr 1916/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 600 m2

RIIIb – 50 m2

43.000,00 zł + 23% VAT

RIVa – 550 m2

3.

Działka nr 1917/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 600 m2

RIVa – 497 m2

43.000,00 zł + 23% VAT

RIVb – 103 m2

4.

Działka nr 1918/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 701 m2

RIVa – 289 m2

49.000,00 zł + 23% VAT

RIVb – 412 m2

5.

Działka nr 1919/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 717 m2

RIVb – 717 m2

49.000,00 zł + 23% VAT

 
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca zatwierdzonym uchwałą Nr 521XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Częstochowskiej w północno – wschodniej części miasta Lublińca (Dz.Urz. Województwa Śląskiego z dnia 7 maja 2014 r. poz. 2717) przedmiotowe nieruchomości położone są na terenach oznaczonych symbolem 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działki posiadają kształt foremny, zbliżony do prostokąta, umożliwiający dogodne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym, teren płaski.

Należność za sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości jest płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.). Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Informację opublikował:Mirosław Włodarczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.09.2019 10:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż